http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 14/12/2018

Nghị định số 161/2018/NĐ- P ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

File đính kèm: NĐ_161.pdf