http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 17/04/2018

Quyết định số 178/QĐ-CĐSVN ngày 17/4/2018 về việc ban hành kế hoạch của BGTVT thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

File đính kèm: 178.QĐ-CĐSVN.pdf