http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 23/07/2019

Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Đường sắt Việt Nam tại phụ lục kèm theo Quyết định 396/QĐ-CĐSVN ngày 22/7/2019

File đính kèm: QĐ_396.pdf