http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 02/07/2017

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của Pháp luật về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu, chấp hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt trong công tác tổ chức chạy tàu chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình