http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 09/09/2016

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật của nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật của nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BGTVT ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 trong ngành Giao thông vận tải. Cục Đường sắt Việt Nam xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tồn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với mục đích nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa; bồi dưỡng ý thức và năng lực phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại là những điều kiện quan trọng góp phần hình thành con người về mặt tâm hồn, nhân cách, để mỗi con người ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc và đất nước; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cán bộ, công chức và người lao động.

Gắn với chủ đề của năm 2016 :"Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”. Cục ĐSVN yêu cầu các cán bộ công chức trong Cục nắm rõ nội dung, ý nghĩa, mục đích của Ngày Pháp luật như sau:

Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân thực hiên tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, trong đó trọng tâm là:

- Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và các chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng đến các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

- Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật gắn liền với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, nhân dân.

- Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật

File đính kèm: KH_tổ_chức_NGày_pháp_luật.doc